PGE Giganty Mocy - Pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii. Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną. Muzeum w Łódzkiem atrakcyjne dla rodzin z dzieckiem, dziećmi, rodziną.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Regulamin konkursu towarzyszącego "Nocy Muzeów 2020"

wydarzenia

Zapraszamy do udziału w konkursie na portalus połecznościowym z nagrodą – zestawem upominkowym od MCK Bełchatów.


Zasady konkursu są proste! Aby wygrać:

- Pokaż nam, jak spędzasz z nami Noc Muzeów 2020;

- Pochwal się - w komentarzu pod postem - zdjęciem, prezentującym Ciebie lub Twoje pociechy przed komuputerem podczas Nocy Muzeów 2020 w dn.16.05.2020r. do godziny 24.00.

 • Aby poznać wynik, zajrzyj w najbliższy poniedziałek – 18.05.2020r. na ww. profil PGE Gigantów Mocy.

 • Zwycięży autor najzabawniejszej fotografii.

 • Nagrodę będzie ją można odebrać tuż po „kwarantannie” w MCK PGE Gigantach Mocy.

 

 

Regulamin konkursu organizowanego na facebooku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu, jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A (zwane dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.fb.com/gigantymocy (zwanej dalej “Fanpage”).

   

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
  2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu.

  c. akceptacja Klauzuli Informacyjnej MCK Bełchatów,

  d. przystąpienie do konkursu poprzez dodanie fotografii konkursowej.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  4. Czas trwania konkursu: od daty publikacji do godz. 24.00 dnia 16.05.2020r.
  5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż do godz. 16.00 dnia 18.05.2020r.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

   

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw upominkowy ufundowany przez MCK Bełchatów.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Pracownicy MCK Bełchatów wybiorą zwycięzcę oceniając atrakcyjność zdjęć zamieszczonych przez uczestników konkursu w formie komentarza pod postem.
2. W konkursie zwycięży autor najzabawniejszego zdjęcia. Organizator nagrodzi jedną - najzabawniejszą fotografię.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.
4. Laureat będzie mógł odebrać nagrodę z siedziby Organizatora w ustalonym w porozumieniu z nim terminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika na wiadomość Organizatora. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” lub mailowo na adres: kontakt@gigantymocy.pl.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

§ 7. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Organizator Konkursu informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak, e-mail: katarzyna.lesniak@mck.belchatow.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą: w celu realizacji: konkursu, odbywającego się w Miejskim Centrum Kultury. Dane udostępnione przez uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest: zgoda, realizacja zadań własnych MCK wynikających z Statutu MCK i ustawy o działalności instytucji kultury,

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji Konkursu, w przypadku niepodania danych niemożliwy jest udział w Konkursie.

6. Uczestnicy posiadają prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • dostęp do danych osobowych jest możliwy : drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie MCK, korespondencyjnie na adres siedziby MCK.

7. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres realizacji konkursu a po jego zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT