PGE Giganty Mocy - Pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii. Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną. Muzeum w Łódzkiem atrakcyjne dla rodzin z dzieckiem, dziećmi, rodziną.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Zapraszamy do udziału w konkursie

wydarzenia

Zapraszamy do udziału w konkursie z nagrodą - rodzinną grą - od Wydawnictwa Alexander.


Zasady konkursu są proste! Aby wygrać:

- Pochwalcie się w komentarzu pod postem zdjęciem, prezentującym Was lub Wasze pociechy w maseczkach ;)

 • Zajrzyjcie w poniedziałek na nasz profil, aby poznać zwycięzcę – autora najzabawniejszej fotografii.

 • Nagrodę prześlemy na wskazany przez laureata konkursu adres lub będziecie ją mogli odebrać tuż po kwarantannie w MCK PGE Gigantach Mocy.

 

 

Regulamin konkursu organizowanego na facebooku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu, jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A (zwane dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Alexander.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.fb.com/gigantymocy (zwanej dalej “Fanpage”).

   

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
  2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  4. Czas trwania konkursu: od daty publikacji do godz. 10.00 dnia 19.04.2020r.
  5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż do godz. 14.00 dnia 20.03.2020r.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

   

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest gra ufundowana przez Firmę: Alexander Toys.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Pracownicy MCK Bełchatów wybiorą zwycięzcę oceniając atrakcyjność zdjęć zamieszczonych przez uczestników konkursu w formie komentarza pod postem.
2. W konkursie zwycięży autor najzabawniejszego zdjęcia. Organizator nagrodzi jedną - najzabawniejszą fotografię.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
4. Nagroda dla uczestnika konkursu wysłana zostanie na wskazany przez laureata konkursu adres pocztowy w obrębie granic Polski.
5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej informację zawierającą adres pocztowy i nazwisko adresata.
6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” lub mailowo na adres: kontakt@gigantymocy.pl.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT