PGE Giganty Mocy - Pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii. Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną. Muzeum w Łódzkiem atrakcyjne dla rodzin z dzieckiem, dziećmi, rodziną.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Zapraszamy do udziału w konkursie na "Dzień Dziecka"

wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Dziecka to doskonała okazja do wspólnej zabawy i obdarowywania  upominkami. Dlatego zapraszamy Was do udziału w konkursie ogłoszonym na profilu społecznościowym www.fb.com/gigantymocy, który przyniesie Wam rodzinną frajdę i upominki dla swych pociech.

Czy znajdziecie chwilę, aby w nim uczestniczyć?  Warto, gdyż nagrody w akcji stanowią kapitalne zestawy edukacyjne ufundowane przez serię wydawniczą Kapitan Nauka.

Co trzeba zrobić, aby je wygrać?

1. Nagrać telefonem krótkie video, w którym Wasze dziecko opowie o tym skąd bierze się prąd.
2. Polubić profil Giganty Mocy, dostępny na www.fb.com/gigantymocy.
3. Zamieścić w komentarzu pod naszym postem Wasz filmik (najpóźniej do jutra do godziny 14.30).
4. Poczekać na ogłoszenie wyników.
5. W razie wygranej wpaść do Gigantów po nagrodę

Do wygrania mamy aż 10 zestawów edukacyjnych od Kapitana Nauka oraz 30 kolorowanek dla Waszych pociech. Zapraszamy do zabawy.

 

Regulamin konkursu zorganizowanego na profilu www.fb.com/gigantymocy

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu, jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator oraz wydawnictwo Edgard z siedzibą przy ul. Belgijskiej 11 w Warszawie.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.fb.com/gigantymocy (zwanej dalej “Fanpage”).

  § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
  2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i akceptacja jego regulaminu,
  b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
  4. Czas trwania konkursu: od daty publikacji do godz. 14.30 dnia 31.05.2019r.
 5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż do godz. 24.00 dnia 31.05.2019r.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie są gry i upominki ufundowane przez Organizatora oraz wydawnictwo Edgard.  
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Pracownicy MCK Bełchatów wybiorą zwycięzcę oceniając atrakcyjność filmów zamieszczonych przez uczestników konkursu w formie komentarza pod postem konkursowym.
 2. Organizator nagrodzi 10 najciekawszych filmów.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
 4. Nagrody uczestnik konkursu odebrać może w budynku MCK PGE Giganatów Mocy w Bełchatowie lub zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej informację o preferowanej formie odbioru nagrody.
 6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” lub mailowo na adres: kontakt@gigantymocy.pl.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

​Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że przetwarzając dane osobowe uczestników konkursu:

1.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: mck@mck.belchatow.pl).
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak, kontakt  z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl, pod numerem telefonu tel. 44 6350048
3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych  z realizacją konkursu i promocji działalności MCK. Powyższe dane nie będą wykorzystywane do żadnych celów poza wymienionymi wyżej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu jest zgoda Uczestnika.
5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych  w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
6. Uczestnictwo w konkursie,  a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w zakresie przeprowadzenia konkursu przez okres jego realizacji, a po tym czasie przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie przetwarzania wizerunku uczestników dla celów promocyjnych przez okres pięciu lat, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

 

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT