Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników.
Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Konkurs na Dzień Dziecka

wydarzenia

Z okazji Dnia Dziecka, życzymy wszystkim dzieciakom radosnego odkrywana świata! 
A dla Was Drogie Mamusie i Tatusiowie mamy KONKURS z nagrodami dla Waszych pociech.
 
Zasady konkursu:
Napiszcie do godziny 14.00 dnia 1.06.2018r. na profilu społecznościowym www.fb.com/gigantymocy, w komentarzu pod postem dotyczącym Dnia Dziecka, odpowiedź na pytanie: Co najbardziej cieszy Wasze dziecko?
Dopiszcie też wiek dziecka, abyśmy mogli dobrać nagrodę odpowiednio do zaineresowań i umiejętności Waszej pociechy.
✅ Do godziny 15.00 spośród opublikowanych przez Was komentarzy wybierzemy dziesięć naszym zdaniem najciekawszych i te osoby nagrodzimy zestawem edukacyjnym Kapitana Nauka.
✅ Nagrody czekać na Was będą dziś po południu w sklepiku MCK PGE Gigantów Mocy lub wysłane zostaną na wskazany przez Was adres krajowy.
 
Udanej zabawy!
 

 

Regulamin konkursu organizowanego na facebooku
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.fb.com/gigantymocy (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage
c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
4. Czas trwania konkursu: od daty publikacji do godz. 14.00 dnia 1.06.2018r.
5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż o godz. 15.00 dnia 1.06.2018r.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą Konkursie jest dziesięć zestawów edukacyjnych Kapitan Nauka.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Pracownicy MCK Bełchatów wybiorą zwyciezcę oceniając treść odpowiedzi zamieszczonych przez uczestników konkursu w formie komentarza pod postem dotyczącym Dnia Dziecka.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
3. Nagrody uczestnik konkursu odebrać może w budynku MCK PGE Giganatów Mocy w Bełchatowie lub zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej informację o preferowanej formie odbioru nagrody.
5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” lub mailowo na adres: mck@mck.belchatow.pl.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT