PGE Giganty Mocy - Pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii. Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną. Muzeum w Łódzkiem atrakcyjne dla rodzin z dzieckiem, dziećmi, rodziną.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Regulamin questingu "Halo, tu Giganty Mocy, jak nas słychać?"

wydarzenia

Zapraszamy do udziału w questingu internetowym „Halo, tu Giganty Mocy, jak nas słychać?”

Zasady questingu są proste! Aby wygrać:

 • Należy odpowiedzieć poprawnie na każde z 8 pytań zadanych przez Organizatora questingu podczas „Nocy Muzeów On-line w PGE Gigantach Mocy” w dniu 16.05.2020r. na portalu społecznościowym www.fb.com/gigantymocy.

 • Każdą odpowiedź na pytanie należy zamieścić pod postem zawierającym podane pytanie.

 • Laureatami questingu pozostaną osoby, które udzielą w terminie do dnia 16.05.2020r. do godz. 24.00 poprawnej odpowiedzi na każde z zadanych pytań.

 • Odpowiedzi można udzielać w kometarzach pod postem tylko do momentu ukazania się następnego postu.

 • Aby poznać poprawne odpowiedzi, należy zajrzeć w dniu 17.05.2020r. po godz. 11.00 na profil społecznościowy www.fb.com/gigantymocy – w dyskusję Wydarzenia "Noc Muzeów On-line w PGE Gigantach Mocy", gdzie opublikowane zostaną wszystkie poprawne odpowiedzi.

 • Laureaci questingu internetowego wyłonieni zostaną i ogłoszeni na ww. portalu w dniu 18.05.2020r. do godz. 16.00.

 • Nagrodę w konkursie stanowić będzie zestaw upominkowy, ufundowany przez Organizatora.

Regulamin questingu organizowanego na facebooku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem questingu, jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A (zwane dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Questing nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Questing jest prowadzony na stronie www.fb.com/gigantymocy (zwanej dalej „Fanpage”).

   

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W questingu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
  2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu,
  c. akceptacja Klauzuli Informacyjnej Organizatora.
  d. udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde z zadanych 8 pytań (uczestnik, który nie udzieli poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania lub udzieli odpowiedzi tylko na część zadanych pytań zostanie automatycznie wykluczony z questingu).

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  4. Czas trwania questingu: od godz. 22.05 do godz. 24.00 dnia 16.05.2020r.
  5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż do godz. 16.00 dnia 18.05.2020r.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

   

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodą w questingu są 3 zestawy upominkowe ufundowane przez MCK Bełchatów.

 2. Organizator może przyznać maks. 3 nagrody dla uczesntików questingu. W przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi przez większą liczbę uczestników Organizator przyzna nagrody trzem osobom, które najszybciej udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
  3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Pracownicy MCK Bełchatów wybiorą zwycięzcę oceniając poprawność udzielonych odpowiedzi i czas reakcji na zadane pytanie.
2 Zwycięzcy questingu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.
3. Laureat będzie mógł odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora w ustalonym w porozumieniu z nim terminie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika na wiadomość Organizatora. W takim przypadku nagroda przepada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z questingu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania questingu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania questingu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “questing na facebooku” lub mailowo na adres: kontakt@gigantymocy.pl.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z questingu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad questingu w trakcie jego trwania.

4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

§ 7. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Organizator questingu informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak, e-mail: katarzyna.lesniak@mck.belchatow.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą: w celu realizacji: questingu, odbywającego się na portalu społecznościowym Ekspozycji PGE Giganty Mocy Miejskiego Centrum Kultury. Dane udostępnione przez uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest: zgoda, realizacja zadań własnych MCK wynikających z Statutu MCK i ustawy o działalności instytucji kultury.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji questingu, w przypadku niepodania danych niemożliwy jest udział w questingu.

6. Uczestnicy posiadają prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • dostęp do danych osobowych jest możliwy : drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie MCK, korespondencyjnie na adres siedziby MCK.

7. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres realizacji questingu a po jego zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT